HPV-vaksinen og autoimmun sykdom

  • Skrevet av Margit Vea
  • 1. desember 2022
Etter jeg skrev saken om HPV vaksinen, og stilte spørsmålet om vaksinen som tilbys alle landets 7. klassinger er unødvendig og helseskadelig, har jeg fått enda flere henvendelser fra foreldre som etterspør mer informasjon.
Jeg henviser ofte til Mette Kenfelt  og hennes forskning. Hun omtaler forskningen på sosiale medier, og i et av sine siste innlegg på facebook omtaler hun ny dansk forskning gjort på jenter som er skadet og blitt alvorlig syke etter HPV-vaksinen.  Autoimmunitet observeres hos pasienter som opplever langvarige komplikasjoner etter HPV-vaksinasjon.

Her siterer jeg hennes oppsummering hvor jeg selv har notert noen kommentarer i parantes:

Forskerteamet ledet av Jesper Mehlsen konkluderer:
«Denne studien har vist at jenter og unge kvinner med mulige bivirkninger av HPV-vaksinen har symptomer og biologiske markører som er forenelig med en autoimmun sykdom som ligner de som sees hos pasienter med ME/CFS og lang- COVID. «

«Kombinert med tidligere studier som viser økt sykelighet hos denne gruppen av pre-vaksinasjonspasienter, øker dette sannsynligheten for at tidligere sykdom kan gjøre noen individer mer utsatt for vaksinerelaterte bivirkninger. HPV-vaksinen har en sterk Vaccinimmunogenitet og det foreslås at eventuell sårbarhet bør undersøkes nærmere og vurderes når det gis veiledning om disse vaksinene».

Biologiske markører er bevis og ikke noe jenter kan innbille seg. Det er på tide at vi tar de syke i lokalsamfunnene våre på alvor, uansett årsak. Er du syk trenger du hjelp og behandling. La pengene følge pasienten.

De HPV-vaksineskadde har fortalt om symptomene sine, lidelser og smerter i årevis, men blitt møtt med latterliggjøring og manglende anerkjennelse. Mangelfull forskning og manglende behandling har ført til at mange er blitt så alvorlig syke at de ikke lenger har et liv. Det er pasienter som har tilbrakt tre til fem år i mørke rom, men som nå tåler dagslys og samtaler. Andre pasienter kan oppleve hyppige tilbakefall, trenger skjerme sansene i opptil en uke eller mer, der de trenger daglig pleie. Årene i mørket blir lange, og de er helt avhengige av omsorg. Denne hardt rammede pasientgruppen i Danmark (og Norge) er lite kjent. Vanligvis er det pasientenes familier (foreldre, ektefeller) som må fungere som primæromsorgspersoner, og at de – som omsorgspersoner – må lære ting underveis. Det er ingen veiledning å få.

De syke og deres pårørende kjemper en kamp uten støtte. Mange av de HPV-vaksineskadde er fullstendig klar over at HPV-vaksinen utløste livet i helvete med ME/CF (men det snakker vi ikke høyt om).
Stor takk til BT, som nylig har skrevet et par artikler om temaet: Bildet nedefor er hentet herfra.
Kan være et bilde av 5 personer og tekst som sier 'BT. SAMFUND 22. okt. 2022 6:24 Ny forskning bekraefter danske patienters graedende opråb: 'Kan ikke beskrives som noget andet end overgreb' Et udpluk af de danske ME patienter, der har fortait deres historie B.T.'

ME er en sykdom preget av unormal utmattelse, og det viktigste symptomet kalles PEM: en uforholdsmessig alvorlig og langvarig utmattelse utløst av mindre fysisk, psykisk eller sosial anstrengelse (anstrengelsesutløst sykdomsforverring). Andre symptomer kan være kognitiv overbelastning, smerter i hode og kropp, dårlig søvn, hyppige infeksjoner, kvalme, mageproblemer, influensasymptomer og økt sensitivitet (lyd, lys, lukt). Man antar at ca. 15000 pasienter i Danmark (i Norge 10-20000 tilfeller) lever med mild eller alvorlig grad av ME, omtrent det samme antall pasienter med diagnosen sklerose. Det eksakte tallet er ikke kjent fordi ME-diagnosen ikke er enhetlig i Danmark, samt kunnskapen om sykdommen blant helsepersonell er svært lav.

Det finnes ikke helsehjelp for de som er hardest rammet. Sykdommen ME er en del av det danske helsesystemet under betegnelsen «funksjonell lidelse», en sykdomskategori som ikke finnes i noen andre land i verden.

ME-kompetansesentre og spesialklinikker med oppdatert og spesialisert kunnskap finnes allerede i landene rundt oss. (Norge) De har også nasjonale føringer, rehabiliteringstilbud for mindre berørte og spesielt dekorerte sykehjem for de hardest rammede. Det er altså nok modeller som kan kopieres, men dette har ikke skjedd i Danmark, hvor oppdatert medisinsk vitenskapelig kunnskap på feltet aktivt motarbeides. Dette har nylig skjedd med de engelske NICE-retningslinjene, som Danmark, som forventet, ikke sluttet seg til, men offentlig har gitt avkall på.  Situasjonen er fullstendig ugjenkallelig og hver lege er overlatt til seg selv i forhold til pasienter med ME. I 2019 har Stortinget vedtatt at i Danmark må informasjon om ME hentes fra landene rundt oss. Dette har ikke skjedd.

Mange er skeptiske til HPV-vaksinen, og det forstår jeg godt. Uansett om du reagerer eller ikke, alle HPV-vaksinerte skal få sprøytet inn samme substans i kroppen. Hvem vet hva som egentlig skjer med aluminiumstypen AAHS i HPV-vaksinen, noe som aldri er undersøkt? Det finnes ingen bevis for at aluminium er trygt å bruke som adjuvant i vaksiner generelt.
Siden jeg begynte å interessere meg for vaksiner – og HPV-vaksinen spesielt – har det overrasket meg hvor lite vi faktisk vet om noen av innholdsstoffene og langtidsvirkningene de har på kropp og helse. Forskningen som er gjort er så elendig at det er umulig å konkludere for eller imot. Tvilen bør komme befolkningen til gode ved at det foretas nye studier, samt bruken av aluminiumsadjuvanser avsluttes inntil vi kjenner den fulle effekten.

Generelt har studiene vi har funnet hatt kort oppfølgingstid og rapporteringen av bivirkninger er uklare og ikke prioritert å notere i statistisk produksjon av data. Beviset om at vaksinen er trygg og sikker, som mange i denne debatten er er sikre på, eksisterer ikke.

Forskningen er publisert her:
Jeg har tidligere skrevet om 5 års forskningsarbeid i HPV-vaksinen Gardasil, hvor det er dokumentert at Merck svindlet med feilaktig informasjon og villedet helsemyndighetene ifm godkjenning av HPV-vaksinasjonen Gardasil.
Vær oppmerksom på at det finnes dokumentasjon på at Kreftkontrollen har markedsført HPV-vaksinen Gardasil falskt
Gardasil HPV-vaksine produsert av Merck skulle forebygge livmorhalskreft ved å stoppe det menneskelige papillomaviruset. HPV-vaksinen forårsaker autoimmune sykdommer samt primær eggstokk som gjør unge jenter ufertile. En ny studie avdekker at livmorhalskreft i sent stadium IV faktisk har vært stigende siden HPV-vaksinen ble lansert.
Det betyr med andre ord at dessverre dør flere kvinner av livmorhalskreft:
Det kan være fordi kvinner tror HPV-vaksinen beskytter dem 100 prosent, samtidig som de glemmer å ta jevnlige undersøkelser? Eller har det betydning at forekomsten av vaksinedekkede HPV-typer synker, mens andre høyrisiko HPV-typer som ikke finnes i vaksinen øker? Type 31, 52 og 45 er dekket av den siste vaksinen – Gardasil 9 – men nå er ikke en økning i høyrisiko HPV-typene 35, 39, 56, 59 og 68 dekket av HPV-vaksinen.
Det trengs mange flere vilkårlige studier, men også en holdningsendring blant helsemyndigheter og helseeksperter.
Hadde du nytte av artikkelen og vil støtte arbeidet jeg driver, kan du vippse til:
792562

Likte du artikkelen? Ikke glem å del